Iskolánkról

21

településen oktatunk


782

gyermek tanul nálunk


66

oktatóval büszkélkedünk


25

választható hangszer


Líra Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

A DUETT Kht. 2003. szeptember 1-én létrehozta a Líra Alapfokú Művészeti Iskolát, amely Tiszabábolna székhellyel, és a következő telephelyeken kezdte meg működését: Tiszadorogma, Ároktő, Borsodivánka, Harsány. A tervek szerint az iskola minimum 130 fő, maximum 180 fő gyermeklétszámmal indult, akik három tanszakon kezdhették meg munkájukat: furulyán, zongorán és szolfézs, szolfézs előképző szakon. Jelenleg a telephelyek száma 16-ra bővült, ezzel párhuzamosan a tanulók száma több mint 930-ra nőtt, a választott tanszakok száma pedig 18-ra.

A zeneiskola a törvényi előírásoknak megfelelően a 2007/2008-as tanévtől kezdődően felvette a Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevet.

A DUETT Kht. 2009. áprilisától a törvényi előírásoknak megfelelően cégformát változtatott. Az új elnevezés: DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Kft.

A fenntartó, valamint az iskola vezetősége és tantestülete már a kezdetektől elsődleges feladatának tekintette a tantervi irányelvek, valamint a zeneiskola speciális feladataiból adódó legkiemelkedőbb célok megvalósítását. Ezek a következők:

A zene emberformáló, értékközvetítő szerepe, hatása;
A tanuló személyiségének kibontakoztatása;
A foglalkozások során az egyéni képességek figyelembe vétele, fejlesztése;
Példamutatással történő nevelés.
A Kft. (Kht.) az iskola anyagi finanszírozásán túl szervesen bekapcsolódott a települések rendezvényeibe (falunapok, karácsonyi koncertek, egyházi ünnepek), a zeneiskola növendékeinek versenyeken, találkozókon való rendszeres szerepeltetésével. Az általános iskolákkal, művelődési házakkal és a környező egyházakkal szoros kapcsolattarásra törekedett. Nemzeti ünnepeinken növendékeink már-már rendszeres fellépőknek számítanak. Az iskola növendékei az alábbi jelentős versenyeken vettek részt:

2005-től minden évben 3-4 növendék részt vesz az Észak-Magyarországi Trombitás Találkozón.

Megyei versenyeredmények:

  • 2008: IV. Megyei Rézfúvós Verseny vadászkürt I. helyezés
  • Trombita III. helyezés
  • Tenorkürt I. helyezés
  • 2008 II. Egri Kamarazenei Találkozó részvétel kamaracsoporttal
  • 2008 I. Regionális Gitártalálkozó részvétel
  • 2008 Országos Musical Verseny részvétel

Az idei tanévben két gyerek készül az országos kürtversenyre, valamint az idei zongoraversenyre is három növendék szeretne bekerülni.

A különböző telephelyek növendékei az iskola által szervezett háziversenyen mérhetik össze tudásukat. A háziversenyt két helyszínen rendeztük meg: a B-A-Z megyei telephelyeink diákjainak már ötödik éve Borsodivánkán, a Bács-Kiskun megyei diákoknak pedig negyedik éve Hetényegyházán és Lajosmizsén.

Az iskola hat éves működése alatt már öt növendék, egy vadászkürtös, és egy fagottos, egy trombitás, egy tubás és egy szintetizátoros nyert felvételt szakközépiskolába. Az idei tanévben három tanuló készül felvételezni zenei pályára, akik közül kettő roma származású, és mindhárom a hátrányos kistérséghez tartozik (Ároktő, Sály).

A DUETT Kft. és az általa működtetett Líra Zeneiskola az elmúlt években már számos sikeres tábort szervezett az iskolában tanuló, valamint a mezőkövesdi zeneiskola növendékeivel (KAZETTA – KamaraZenei Tábor és Találkozó).

A zeneiskola oktatási célja, hogy a maga sajátos eszközeivel, hangszeres oktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú zeneileg (is) művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. Ennek megfelelően a zeneiskola pedagógiai programja és helyi tanterve felépítés szempontjából követelmény-központú, pedagógiai koncepciója szerint pedig tanuló-központú.

A cél egy olyan belső iskolai légkör, tartalmi munka megteremtése, ahol jól érzi magát a tanuló és a tanár egyaránt. Ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának. Tudatosan és radikálisan csökkenteni akarjuk a tanulókat érő kudarcélmények számát. A sikerélményen keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. Arra törekszünk, hogy a zeneiskolában minden tanuló saját képességeinek, lehetőségeinek optimumáig jusson el. Biztosítani kívánjuk részükre a teret, ahol gyakorolhatják és fejleszthetik képességeiket, felfedezhetik önmagukat. A zeneiskolai felvételik során egyetlen gyermeket sem utasítunk el helyhiányra és egyébre hivatkozva, mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy kipróbálhassa önmagát. Ehhez a fenntartó minden esetben biztosítja az elegendő álláshelyeket és eszközöket.

A képzés mindenkor figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait és érdeklődésükre, tehetségükre építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Mód van az esztétikai érzékenység, fogékonyság alakítása mellet a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására is. Amellett, hogy megismertetjük a tanulókkal a művészi megjelenítés módjait, célunk az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsük fel őket. Esélyegyenlőséget biztosítunk mikro- és makroszinten egyaránt, és lehetőségeink szerint csökkentjük a hátrányokat.

Minden munka végzésénél ismerjük a célt, és ez határozza meg egész tevékenységünket, ebből vezetjük le a kiindulópontot. Ez a cél nem más, minthogy a növendékeket képességeiknek megfelelően a legmagasabb fokra kell elvezetni. Ehhez a legrövidebb, legkorszerűbb utat kell keresnünk. A munka eredményeképpen születhet siker, balsiker vagy kudarc is: az első kettő ösztönző élménnyé válhat, az utolsó inkább csak rombol. Valljuk, munkánkhoz mindenképp szükséges a növendékek és szüleik bizalmának megnyerése, amellyel a tanuló jellemformálását elérhetjük.

Kodály Zoltán szavaival élve:

“A jó zenének feltétlenül van általános embernevelő hatása, mert sugárzik belőle a felelősségérzet, az erkölcsi komolyság. A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”

Dokumentumok

Házirend: Házirend 2013

Pedagógiai program: Pedagógiai Program 2015

Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ 2015

Közhasznúsági jelentések

Közhasznúsági jelentés 2017: kozhasznusagi-jelentes-2017

Közhasznúsági jelentés 2016: kozhasznusagi-jelentes-2016

Közhasznúsági jelentés 2015: kozhasznusagi-jelentes-2015

Közhasznúsági jelentés 2014: közhasznusagi-jelentes_2014

Közhasznúsági jelentés 2013: kozhasznusagi-jelentes_2013

Közhasznúsági jelentés 2012: kozhasznusagi-jelentes_2012

Közhasznúsági jelentés 2011: kozhasznusagi-jelentes_2011

Közhasznúsági jelentés 2010: kozhasznusagi-jelentes_2010

Közhasznúsági jelentés 2009: kozhasznusagi-jelentes_2009